ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017

Algemene Voorwaarden Stichting inzet voor zorg.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:
1.1. Stichting inzet voor zorg: Gevestigd te Bergen op Zoom, KvK nummer 55544991
Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Stichting inzet voor zorg bekend maakt en die op basis van deze Algemene Voorwaarden van de Stichting inzet voor zorg overeenkomsten sluit met Stichting inzet voor zorg.
Partijen: Stichting inzet voor zorg en opdrachtgever. 
Offerte: een aanbod tot een overeenkomst, die door Stichting inzet voor zorg aan de opdrachtgever wordt uitgebracht.
Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening door Stichting inzet voor zorg aan opdrachtgever. 
Werkdagen: Zeven dagen per week, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
2.1. Alle offertes en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de overeenkomsten die Stichting inzet voor zorg met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Stichting inzet voor zorg te worden overeengekomen.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Stichting inzet voor zorg slechts bindend indien en voor zover Stichting inzet voor zorg zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen.
2.4. Door een afspraak te maken over een door Stichting inzet voor zorg te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.
2.5. Indien Stichting inzet voor zorg schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
2.6. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met Stichting inzet voor zorg aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Stichting inzet voor zorg geleverde diensten.
2.7. Onder Stichting inzet voor zorg wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Stichting inzet voor zorg de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

ARTIKEL 3 - AANBIEDINGEN, AANVAARDING OPDRACHTEN
3.1. Alle door Stichting inzet voor zorg aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Stichting inzet voor zorg gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Stichting inzet voor zorg eerst dan tot stand nadat Stichting inzet voor zorg een opdracht schriftelijk, per telefax, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Stichting inzet voor zorg, door derden namens Stichting inzet voor zorg of door onze vertegenwoordigers, binden Stichting inzet voor zorg slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
3.4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan worden verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5. Stichting inzet voor zorg is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
3.6. Stichting inzet voor zorg is bevoegd om -indien Stichting inzet voor zorg dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Stichting inzet voor zorg hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

ARTIKEL 4 - TARIEVEN EN BIJKOMENDE KOSTEN
4.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2. Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten. Van 19 cent per km.
4.3. kilometervergoedingen die worden berekend betreffende de  ambulante dienstverlening worden berekend vanuit de standplek . Tevens het vestigingsadres. 
4.4. In het geval van het verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is Stichting inzet voor zorg gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen op 1 januari en 1 juli van het lopende jaar

ARTIKEL 5 – AFZEGGING KORT VERBLIJF, VAKANTIEBESTEDING, AMBULANTE BEGELEIDING EN GROEPSBEGELEIDING
5.1. Voor alle groepsactiviteiten geldt een afzegtermijn van één maand. Afzeggen kan wel met een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met een brief naar Stichting inzet voor zorg. Wanneer u een mail stuurt dient u zichzelf wel te verzekeren dat u een bevestiging krijgt. Indien u een gewone brief stuurt kan niet worden gegarandeerd dat de brief op het adres van Stichting inzet voor zorg aan komt. In dit geval blijft de klant verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen. Na ontvangst stuurt stichting inzet van zorg een bevestiging naar de klant. 
5.2 Voor de weekend (kort verblijf) en vakantieopvang (vakantieweken) geldt een afzegtermijn van zes weken. Afzeggen kan wel met een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met een brief naar Stichting inzet voor zorg. Wanneer u een mail stuurt dient u zichzelf wel te verzekeren dat u een bevestiging krijgt. Indien u een gewone brief stuurt kan niet worden gegarandeerd dat de brief op het adres van Stichting inzet voor zorg aan komt. In dit geval blijft de klant verantwoordelijk voor eventuele verplichtingen. Na ontvangst stuurt stichting inzet voor zorg een bevestiging naar de klant. 
5.3 Indien de klant deze afzegtermijn in acht neemt, is de klant geen vergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer. Wanneer de klant minder dan één maand voor groepsactiviteiten en minder dan zes weken voor logeer en vakantieopvang activiteiten afzegt, is de klant 100 % van het tarief van de geplande activiteit, plus de kosten voor de activiteiten, verschuldigd. De opdrachtnemer zal de klant hiervoor een factuur opsturen.
5.4 Indien door ziekte de klant niet kan verschijnen op de groepsactiviteit is hij of zij geen vergoeding verschuldigd aan de opdrachtnemer, onder de voorwaarde dat de klant binnen vijf werkdagen na de activiteit een doktersbriefje met stempel en handtekening opstuurt naar de opdrachtnemer, anders is de klant 100 % van het tarief van de geplande activiteit, plus de kosten voor de activiteiten, verschuldigd aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal de klant hiervoor een factuur sturen. 
5.5 Klant is niet bevoegd kosteloos af te zeggen in geval van een gewijzigde groepssamenstelling als gevolg van overmacht, zie Artikel 6 overmacht.

ACTIVITEIT AFZEGGING MINDER DAN VERGOEDING
individuele begeleiding 2 dagen (48 uur) 100%
Groepsbegeleiding 1 maand 100%
kort verblijf 6 weken 100%
midweken 6 weken 100%

ARTIKEL 6 - VERHINDERING/OVERMACHT
6.1. Wanneer opdrachtnemer bij uitvoering van de overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.
6.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Stichting inzet voor zorg kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Stichting inzet voor zorg, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID / GEZONDHEIDSTOESTAND

7.1. Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de opdrachtnemer geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.
7.2 Indien een zzp-er, kleine zorgaanbieder of ieder ander waaraan de Stichting Inzet voor Zorg dienst verlening aanbiedt wordt verdacht van fraude worden de volgende stappen ondernomen; de gesignaleerde zaken worden bespreekbaar gemaakt, hiervan wordt verslaglegging ter inzage voor de betreffende gemaakt. indien er sprake is van fraude, opzet of ieder andere manier van doen worden de samenwerkingsverbanden per direct verbroken en mogelijk betrokken derde zoals zorgkantoren en of Dinz hierover geïnformeerd met opgave van reden.

ARTIKEL 8 - RECLAMATIE
8.1. Eventuele reclamatie worden door Stichting inzet voor zorg slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Stichting inzet voor zorg schriftelijk kenbaar zijn gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
8.2. Reclamatie over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
8.3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Stichting inzet voor zorg te hebben erkend. Als dan worden reclamatie niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclamatie ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Stichting inzet voor zorg. Indien de reclame door Stichting inzet voor zorg gegrond bevonden wordt, is Stichting inzet voor zorg uitsluitend verplicht de door Stichting inzet voor zorg vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

ARTIKEL 9 - BETALING / RENTE EN KOSTEN / GESCHILLEN

9.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling à contant bij de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op bankrekeningnummer 513952500 te name van Stichting inzet voor zorg, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Stichting inzet voor zorg te bepalen.
9.2. Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is de opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
9.3. Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

ARTIKEL 10 - ONDERAANNEMING
10.1 Onderaanneming wordt vast gelegd in een aparte overeenkomt. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden zoals hierin beschreven van toepassing.
10.2 De jaarlijkse audit wordt uitgevoerd door en intern opgeleide auditor van Stichting inzet voor zorg. Indien de procedure leidt tot een certificaat wordt dit uit gereikt. Indien de interne audit leidt tot een verbeterplan met meerdere bezoeken en audit momenten zijn de kosten hiervoor voor de onderaanneming.

ARTIKEL 11 - SLOTBEPALINGEN
10.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
10.2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
10.3. Indien Stichting inzet voor zorg in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Stichting inzet voor zorg het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.